Algemene voorwaarden

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden van ‘Ine ordent’, opgesteld in januari 2021. Mocht u deze algemene voorwaarden printen, dan kunt u de pdf downloaden door op de volgende link te klikken: Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1.  Degene die met “Ine ordent” een overeenkomst voor advies, coaching of organizing (”organizing”) aangaat, wordt verder opdrachtgever(s) genoemd.
1.2.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes (in welke vorm of op welke wijze dan ook) en maken deel uit van elke overeenkomst die “Ine ordent” sluit met opdrachtgevers voor organizing van “Ine Ordent”
1.3.   Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door “Ine ordent” zijn bevestigd.
1.4.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.5.  Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in de algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2. Kwaliteit

2.1.  “Ine ordent” verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen op het gebied van professional organizing. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar het beste vermogen van “Ine ordent”.

3.Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1.  Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn.
3.2.  “Ine Ordent” kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3.3.   De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn inclusief BTW, inclusief reiskosten (tot 20 km en korter dan een half uur, enkele reis) en (kleine) materiaalkosten. Bij reizen boven de 20 km enkele reis wordt €0,23 in rekening gebracht. Voor een reis langer dan een half uur geldt het uurtarief. Eventuele parkeerkosten worden meegenomen in de factuur. Alle kosten worden in de offerte, aanbieding en overeenkomst vastgelegd.
3.4.  Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt “Ine Ordent” de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van de betreffende organizing werkzaamheden en deze algemene voorwaarden van “Ine ordent”
3.5.  Binnen 7 werkdagen na verzending van genoemde bevestiging of uiterlijk 24 uur voor de eerste werkafspraak kunnen opdrachtgevers de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.
3.6.  Door het ondertekenen van een offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van de werkzaamheden en deze algemene voorwaarden van “Ine ordent”.

23

4. Privacy

4.1.  “Ine ordent” verplicht zich om alle informatie van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden als coach en adviseur ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Hiertoe is de tevens de Privacyverklaring van toepassing zoals vermeld op de website van “Ine ordent”

5. Annulering van afspraken

5.1.  Als de opdrachtgever een in het kader van organizing gemaakte afspraak 24 uur of langer van te voren annuleert, brengt “Ine ordent” geen kosten in rekening.
5.2.  Als de opdrachtgever een in het kader van organizing gemaakte afspraak binnen 24 uur voor aanvang annuleert of niet nakomt, is “Ine ordent” gerechtigd 100% van de kosten van genoemde afspraak in rekening te brengen.

6. Duur, wijziging en beëindiging van opdrachten

6.1.  Een overeenkomst voor organizing kan na onderling overleg tussen de opdrachtgever en “Ine ordent” op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.
6.2.  “Ine ordent” heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als de opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.
6.3.  Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, en hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen zijnde, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigde partij de tekortkomende partij enige vergoeding schuldig is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
6.4.  “Ine ordent” is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.
6.5.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. “’Ine ordent” zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen en de overeengekomen wijzigingen schriftelijk vastleggen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
6.6.  Zonder daarmee in gebreke te komen, kan “Ine ordent” een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwantitatief en/of kwalitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

7. Overmacht

7.1.  Van overmacht is in ieder geval sprake als op het overeengekomen tijdstip voor advies en coaching “Ine 0rdent” onverhoopt niet beschikbaar is ten gevolge van ziekte, sterfgeval of ernstige ziekte van een naaste of vergelijkbare omstandigheid, waardoor zij haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
7.2.  “Ine ordent” zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de overmachtssituatie en met de opdrachtgever overleggen over de termijn tot (verdere) uitvoering van de werkzaamheden zal worden overgegaan.
7.3.  In geval van overmacht en bij afwezigheid langer dan één maand stelt “Ine ordent” alles in het werk om een vervangende coach te vinden. Als het “Ine ordent” niet lukt om op het overeengekomen tijdstip en locatie een vervangende coach te vinden, geeft dit de opdrachtgever het recht om zijn of haar afname van het desbetreffende onderdeel van de organizing werkzaamheden kosteloos te annuleren. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.
7.4.  Bij annulering van genoemd onderdeel van de organizing werkzaamheden op grond van in dit artikel genoemde overmacht is “Ine ordent” niet gehouden om de vervolgschade die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid

8.1.  “Ine ordent” is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met “Ine ordent”. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
8.2.  Voorwaarden voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij “Ine ordent” heeft gemeld.
8.3.  Indien door of in verband met het verrichten van diensten door “Ine ordent” of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor zij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door “Ine ordent” afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat zij in verband met die verzekering draagt.
8.4.  Elke aansprakelijkheid van “Ine ordent” voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. “Ine ordent” is uitsluitend verantwoordelijk voor directe schade.

9. Vrijwaring

9.1.  De opdrachtgever vrijwaart “Ine ordent” voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan “Ine ordent” toerekenbaar is. Indien “Ine ordent” uit dien hoofde door deren mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden “Ine ordent” zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is “Ine ordent”, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van “Ine ordent” en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekeningen risico van de opdrachtgever.

10. Auteursrecht

10.1.  Op alle gebruikte producten met het beeldmerk van “Ine ordent”, dat wil zeggen: gehele logo en/of icoon en/of bedrijfsnaam, geldt het auteursrecht van I. van Bemmel van “Ine ordent” te Woerden. Opdrachtgevers mogen de gebruikte producten uitsluitend vermenigvuldigen voor eigen gebruik en onder duidelijke vermelding van de bron.

11. Betaling

11.1.  Opdrachtgevers dienen facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
11.2.  Opdrachtgevers dienen het verschuldigde bedrag over te maken op NL83 INGB 0005 0365 12 t.n.v. I van Bemmel te Woerden
11.3.  Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
11.4.  Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan “Ine ordent” de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de overeengekomen betaling van eerdere fasen heeft voldaan. Deze fasering dient in de overeenkomst tussen de opdrachtgever en “’Ine ordent” duidelijk te zijn aangegeven.
Als de opdrachtgever in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan geldt het volgende: Alle redelijke kosten die “Ine ordent”, buiten de rechter om, maakt om te komen tot nakoming van de verplichtingen door de opdrachtgevers, is voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten’. Indien ”Ine ordent” echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijke kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke kosten en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.

12. Klachten

12.1. Op alle overeenkomsten en samenwerking tussen opdrachtgevers en “Ine 0rdent” is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2. Opdrachtgevers en “Ine ordent” zullen alle moeite doen om geschillen te voorkomen. Mocht er toch een geschil optreden, dan zullen zij daar eerst in goed onderling overleg proberen uit te komen.
12.3. Mochten opdrachtgevers en “Ine ordent” in een geschil er onderling niet uitkomen, dan kan de zaak worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter, aangewezen door “Ine ordent”.


Woerden, januari 2021

Ine Ordent